Biuro Interwencji KRR

Kategoria: Aktualności wtorek, 10, kwiecień 2018 Koalicja Ratujmy Rzeki E-mail

Koalicja Ratujmy Rzeki do czerwca 2019 prowadziła Biuro Interwencji (BI) w ramach wsparcia pozyskanego przez członka KRR - Fundację Greenmind. 

rzeka Muszynka, miejscowość Powroźnik

Zasady ogólne:

 • Okres działania: kwiecień 2018-lipiec 2019
 • Osoba odpowiedzialna: Koordynatorka KRR (Ewa Leś)
 • Osoby z Koalicji wspierające BI w wyborze przypadków do interwencji (dalej jako “Grupa Wspierająca”, GW): Ryszard Babiasz, Artur Furdyna, Jacek Engel, Marta Wiśniewska
 • Cel ogólny: pozyskanie i zaangażowanie nowych członków KRR, wsparcie działalności strażniczej Koalicjantów oraz włączenie nowych osób, zapoczątkowanie regionalnej sieci strażników rzek, wzmocnienie zaangażowania społeczeństwa na rzecz ochrony rzek
 • Cel szczegółowy: gromadzenie i ocena sygnałów o niszczeniu rzek, selekcja zgłoszeń do podjęcia interwencji wg z góry określonych kryteriów (np. zaawansowanie sprawy, stopień zaangażowania  lokalnej społeczności w jej pozytywne dla środowiska rozwiązanie, występowanie obszarów cennych przyrodniczo), wybór przedstawicieli KRR i ekspertów do prowadzenia poszczególnych spraw (zakładając również perspektywę długoterminową), zapewnienie wsparcia, raportowanie postępu spraw,  ustosunkowanie się do zdiagnozowanych zagrożeń. Eksperci Koalicji będą merytorycznie wspierać lokalnych aktywistów (wizja terenowa, wskazanie ścieżki administracyjnej, pomoc w przygotowaniu pism itp.).
 • Liczba interwencji planowanych w projekcie: 15
 • Rodzaje interwencji: małe elektrownie wodne, regulacje, zbiorniki, zanieczyszczenia, prace utrzymaniowe itp.
 • Zasięg: ogólnopolski, interwencje w regionach
 • Zgłaszanie: osoby indywidualne, grupy nieformalne i organizacje pozarządowe zgłaszają potrzebę podjęcia interwencji na specjalnym formularzu, który przesyłają pocztą elektroniczną na adres internetowy
 • Zgłaszający stają się Strażnikami Rzek  i powinni mieć świadomość że interwencja może być działaniem długofalowym;
 • Koalicja „nie załatwia” interwencji za zgłaszających, jest jedynie aktywatorem działań interwencyjnych i zapewnia wsparcie poprzez ekspertów; zgłaszający zobowiązują się do utrzymywania stałego kontaktu ze wskazanym ekspertem
 • Raportowanie: eksperci prowadzący daną interwencję przygotowują raporty, które będą rozpowszechniane wśród Koalicjantów.
 • Finanse: Koalicja wspiera finansowo pracę podejmujących interwencje ekspertów

Przed zgłoszeniem interwencji prosimy koniecznie zapoznać się z poniższymi dokumentami:

pdfBiuro_Interwencji_KRR_informacja_ogólna_i_zasady_funkcjonowania.pdf

pdfBiuro_Interwencji_KRR_formularz.pdf

docBiuro_Interwencji_KRR_formularz.doc

 odtBiuro_Interwencji_KRR_formularz.odt

Przedsięwzięcie finansowane w ramach grantu przyznanego fundacji greenmind przez fundację im. Stefana Batorego. Grant przeznaczony jest na: wzmocnienie Koalicji Ratujmy Rzeki poprzez rozwój jej potencjału komunikacyjno-fundraisingowego, wsparcie działalności strażniczej w zakresie decyzji mających wpływ na środowisko podejmowanych przez władze publiczne oraz wsparcie i współpracę z lokalnymi społecznościami w rejonach narażonych przez przedsięwzięcia hydrotechniczne. 

logo fsb 600x600greenmind logo FB 1

Odsłony: 9137