Konsultacje aPGW

Kategoria: Aktualności piątek, 01, październik 2021 Koalicja Ratujmy Rzeki E-mail

Kończą się konsultacje aPGW i na zlecenie jednej z organizacji tworzących Koalicje Ratujmy Rzeki powstała szczegółowa analiza uwzględnienia Krajowego Programu Renaturyzacji Wód Powierzchniowych w aPGW. Materiał ten zawiera szczegółowe rekomendacje i wskazania do uzupełnienia i zmian a PGW w tym wskazuje typy działań jakie  powinny być uwzględnione i realizowane  w aPGW. Szczegóły w załącznikach.

Raport ocena IIaPGW KPRWP v.2

 Konsultowane obecnie projekty drugiej aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (II aPGW) nie zapewnią terminowego, tj. do roku 2027, osiągnięcia celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej w naszym kraju. Wykazuje to raport opracowany z inicjatywy Fundacji WWF Polska. Raport przedstawia rekomendacje co należy poprawić w projektach II aPGW.

 Głównym wnioskiem wynikającym z powstałego z inicjatywy WWF raportu pt. „_Ocena stopnia uwzględnienia Krajowego Programu Renaturyzacji Wód Powierzchniowych w projektach drugiej aktualizacji Planów Gospodarowania Wodami (II aPGW) wraz z rekomendacjami do II aPGW_” jest, że projekty II aPGW w swoim obecnym brzmieniu nie zapewnią terminowego, tj. do roku 2027, osiągnięcia celów środowiskowych Ramowej Dyrektywy Wodnej w naszym kraju - ze względu na niedostateczne uwzględnienie Krajowego Programu Renaturyzacji Wód Powierzchniowych (KPRWP) w II aPGW oraz ze względu na spodziewane pogorszenie stanu koryt rzek i ich dolin, będące skutkiem planowanych inwestycji i innych przedsięwzięć hydrotechnicznych.
Konieczne są zatem poważne zmiany w projektach aPGW.

 W raporcie przeanalizowano 3 116 tzw. Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP) rzecznych ze wszystkich dziewięciu dorzeczy.
Z analizy tej wynika, że w żadnej z JCWP nie wdrożono w pełni rekomendacji z KPRWP. W 43% JCWP rzecznych brak jest wdrożenia zapisów KPRWP, a w przypadku pozostałych 57% JCWP zapisy KPRWP wdrożono w II aPGW jedynie częściowo.

 Szczegółowe omówienie wyników analizy znajdą zawiera opisowa części raportu (plik PDF).

 Jednym z głównych celów raportu jest wsparcie procesu konsultacji społecznych projektów II aPGW. W związku z tym dla każdej z 3 116 JCWP rzecznych przedstawiono rekomendacje odnośnie do zmian, jakie powinny być wprowadzone do II aPGW, aby w danej JCWP terminowo osiągnąć stan hydromorfologiczny niezbędny dla osiągnięcia dobrego stanu wód wymaganego przez Ramową Dyrektywę Wodną i inne dyrektywy związane z gospodarowaniem wodami i ochroną ekosystemów oraz gatunków rzek i ich dolin. Zawiera je załącznik 1 (plik Excel). Rekomendacje mogą być pomocne w sformułowaniu
szczegółowych uwag do projektów aPGW, dotyczących poszczególnych rzek, zgłaszanych przez organizacje i osoby zainteresowane poprawą stanu rzek.

 Rekomendacje zmian są wnioskami z porównania zapisów z projektów II aPGW z zapisami Krajowego Programu Renaturyzacji Wód Powierzchniowych oraz z informacjami o inwestycjach i innych przedsięwzięciach mogących negatywnie oddziaływać na ekosystemy rzek, wymienionych w załącznikach 6 do II aPGW oraz w aktualizacji Planów Zarządzania Ryzykiem Powodziowym i w Planie Przeciwdziałania Skutkom Suszy.

http://www.ratujmyrzeki.pl/dokumenty/aPGW2021/Raport_ocena_IIaPGW_KPRWP_v.2.5.pdf

 www.ratujmyrzeki.pl/dokumenty/aPGW2021/Raport_ocena_IIaPGW_KPRWP_v.2.5.docx

http://www.ratujmyrzeki.pl/dokumenty/aPGW2021/Zalacznik_1_v.2.00.xlsx

 http://www.ratujmyrzeki.pl/dokumenty/aPGW2021/Zalacznik_2_v.1.00.docx

http://www.ratujmyrzeki.pl/dokumenty/aPGW2021/Zalacznik_2_v.1.00.pdf

Odsłony: 2833